BATMAN SUPERMAN WORLDS FINEST #30 CVR B PUPPETEER LEE CARD STOCK VAR
BATMAN SUPERMAN WORLDS FINEST #29 CVR B BJORN BARENDS CARD STOCK VAR
BATMAN SUPERMAN WORLDS FINEST #30 CVR C LUCIO PARRILLO CARD STOCK VAR
BATMAN SUPERMAN WORLDS FINEST #29 CVR A DAN MORA
BATMAN SUPERMAN WORLDS FINEST #29 CVR C DAVID LAFUENTE CARD STOCK VAR
BATMAN SUPERMAN WORLDS FINEST #30 CVR A DAN MORA
BATMAN SUPERMAN WORLDS FINEST #30 CVR D JORGE JIMENEZ BATMAN 85TH ANNIVERSARY CARD STOCK VAR