SHAZAM #8 CVR B PETE WOODS CARD STOCK VAR
SHAZAM #8 CVR C CHRIS SAMNEE CARD STOCK VAR
SHAZAM #8 CVR A DAN MORA